ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

H παρούσα Σύμβαση Χρήσης Αποθηκευτικού Χώρου (εφεξής «η Σύμβαση») καταρτίζεται σε συνδυασμό με τη Σύμβαση Συσκευασίας & Μεταφοράς, που τυχόν έχει υπογραφεί μεταξύ:

— Της ανώνυμης εταιρίας SPACEHERO AE που εδρεύει στο Δήμο Κρωπίας  (ΑΦΜ / ΓΕΜΗ / 801309992 / 154090603000) και εκπροσωπείται νόμιμα, ΚΑΙ

— Του Πελάτη.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, σε χώρο εντός των εγκαταστάσεων της SPACEHERO, ως ειδικότερα τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ και ο χώρος προσδιορίζονται από το δελτίο Παράδοσης-Παραλαβής, που φέρει τα στοιχεία ΠΕΛΑΤΗ, το οποίο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

2. ΧΡΕΩΣΗ

Η ακριβής χρέωση του ΠΕΛΑΤΗ θα προκύπτει από  την ογκομέτρηση των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ στο χώρο αποθήκευσης επί τη βάσει της Προσφοράς ή του Τιμοκαταλόγου της Εταιρείας που κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ΠΕΛΑΤΗ στη διεύθυνση που έχει δηλώσει.

Η καταβολή της χρέωσης συμφωνείται μηνιαίως με:

  • Χρεωστική ή πιστωτική κάρτα (συμπεριλαμβανομένου Apple Pay)
  • Πληρωμή μέσω IRIS
  • Έμβασμα τραπέζης με χρήση κωδικού πληρωμής

Η δε καταβολή της μηνιαίας χρέωσης θα αποδεικνύεται μόνο με το σχετικό παραστατικό της οικείας συναλλαγής, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και του όρκου.

3. ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η Spacehero προσφέρει χωρίς επιπλέον χρέωση την παρακάτω Κάλυψη Αποκατάστασης:

Basic «περιορισμένη κάλυψη»: Κάλυψη για την Αποκατάσταση απώλειας ή/ βλάβης των Αντικειμένων για 1€/kg – Δωρεάν

Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει κάποια διαφορετική Κάλυψη Αποκατάστασης μέσω του Δελτίου Παράδοσης/Παραλαβής, γραπτώς κατά τη διαδικασία λήψης της Προσφοράς ή οποιαδήποτε στιγμή όσο τα αντικείμενα βρίσκονται αποθηκευμένα με την Spacehero.  

4. ΑΠΟΔΟΧΗ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας οι οποίοι βρίσκονται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  www.spacehero.gr/privacy.

Οι Γενικοί Όροι αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης και έχουν ως κάτωθι:  

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

5.1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρία «SPACEHERO ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ» (εφεξής η «SPACEHERO») υπόκεινται στους παρόντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της Προσφοράς, της Σύμβασης και του Δελτίου Παράδοσης-Παραλαβής. Εξαιρούνται όσοι όροι έχουν συμφωνηθεί διαφορετικά στην αντίστοιχη αποδοχή της Προσφοράς, της Σύμβασης ή του Δελτίου και αποτελούν έγγραφους ειδικούς όρους.

5.2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες ερμηνείες:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Τα κινητά πράγματα (προσωπικά αντικείμενα ή/και οικοσυσκευή του Πελάτη) τα οποία η SPACEHERO συμφώνησε να αποθηκεύσει σε χώρο των εγκαταστάσεων της σύμφωνα με τη Σύμβαση και το Δελτίο Παράδοσης-Παραλαβής.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ: Η ημερομηνία εκάστου μηνός που αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατάρτισης της Σύμβασης ή στην επομένη αυτής αν πχ η Σύμβαση καταρτισθεί την 31η Ιανουαρίου.  

ΠΕΛΑΤΗΣ: Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για λογαριασμό του οποίου αποθηκεύονται ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, που περιγράφονται στην Σύμβαση και επ’ ονόματι του οποίου εκδίδεται το Δελτίο Παράδοσης-Παραλαβής και οποιοσδήποτε άλλος αντλεί δικαιώματα από αυτά.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : Ο κατάλογος χρεώσεων που βρίσκεται ανηρτημένος στην ιστοσελίδα www.spacehero.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Η αποθήκευση των Αντικειμένων.

SPACEHERO: Ο όρος SPACEHERO περιλαμβάνει Διευθυντές, Διοικητικό προσωπικό, εγκαταστάσεις, υπαλλήλους και λοιπούς πράκτορες της SPACEHERO ΑΕ (ΑΦΜ/ΓΕΜΗ/801309992/154090603000), εφόσον έχουν δράση εντός του εμπορικού σκοπού αυτής.

5.3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Η SPACEHERO δεν παραλαμβάνει, ούτε αποθηκεύει ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ όπως όπλα, πυροβόλα, πυρομαχικά, εκρηκτικά, εύφλεκτες ουσίες, χημικές ή τοξικές ουσίες, ναρκωτικά, φάρμακα, εδώδιμα ή/και ευαλλοίωτα ή άλλα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ που υπόκεινται στις διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων ή με οιονδήποτε τρόπο είναι υποκείμενα σε αλλοίωση ή και μεταβολή των συστατικών τους ή η κυκλοφορία τους απαγορεύεται. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι αποθηκεύονται ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, όπως τα ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενα η SPACEHERO έχει το δικαίωμα να καταγγείλει χωρίς προμήνυση τη Σύμβαση, να διακόψει την αποθήκευση, να απομακρύνει αυτά σε οιαδήποτε τοποθεσία κρίνει αυτή πρόσφορη, να παραδώσει τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ στις Αρχές, ή να απορρίψει αυτά σε Χώρο Διαθέσης Απορριμμάτων ή Υπολειμμάτων.  

5.4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η SPACEHERO διατηρεί το δικαίωμα να μετακινεί τα Αντικείμενα σε μια ή περισσότερες αποθήκες της, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη και ανεξαρτήτως αν έχει πληροφορήσει τον Πελάτη για αποθήκευση σε διαφορετικό χώρο. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί για τις Υπηρεσίες της τρίτες εταιρίες ή επαγγελματίες για την εκτέλεση των εργασιών των οποίων δεν διαφυλάττει το δικαίωμα παροχής οδηγιών και υποδείξεων προς αυτούς. Η SPACEHERO διατηρεί το δικαίωμα κατά την παραλαβή των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ να αρνηθεί την παραλαβή προς αποθήκευση εύθραυστων ή υποκείμενων σε φθορά ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ή έργων τέχνης.

5.5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ SPACEHERO

Η υποχρέωση της SPACEHERO περιορίζεται στη διάθεση του απαιτούμενου χώρου στην αποθήκη για την αποθήκευση των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. Η SPACEHERO δεν ευθύνεται για τη μεταβολή της θερμοκρασίας καθόσον δεν υποχρεούται στην διατήρηση ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Ούτε έχει υποχρέωση κλιμακωτής εξισορρόπησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος για την αποφυγή εξωτερικών συμπυκνωμάτων νερού σε ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ που εξάγονται από χώρους χαμηλών θερμοκρασιών (tempering), ούτε έχει υποχρέωση για ελεγχόμενη ατμόσφαιρα. Η SPACEHERO δεν ευθύνεται για τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της παράδοσης των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.

5.6.ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Με την επιφύλαξη ειδικότερης συμφωνίας στη Σύμβαση Συσκευασίας και Μεταφοράς, τα Αντικείμενα παραλαμβάνονται/ παραδίδονται στην/από τη SPACEHERO επί της εισόδου του κτιρίου των εγκαταστάσεων της, κατά την ημερ/νια έναρξης /την επόμενη της ημερ/νιας λήξης της παρούσης αντίστοιχα (υπό την προϋπόθεση τακτοποίησης όλων των οικονομικών υποχρεώσεων του Πελάτη) από/προς τον ίδιο τον ΠΕΛΑΤΗ ή μεταφορέα της επιλογής του, μετά υπογραφής Δελτίου Παράδοσης/Παραλαβής. Ο Πελάτης υποχρεούται:

α. σε αποδεδειγμένη έγγραφη αναφορά κατά τη στιγμή της παράδοσης των προς αποθήκευση Αντικειμένων – σε περίπτωση που αυτή δεν έχει λάβει ήδη χώρα στο πλαίσιο Σύμβασης Μεταφοράς και Συσκευασίας μεταξύ της SPACEHERO και του ΠΕΛΑΤΗ, οπότε ως δήλωση θεωρείται η εκεί δοθείσα -  αξίας ή έργων τέχνης ή τιμαλφών ή εν γένει εύθραυστων και σε διαφορετική περίπτωση λογίζεται ότι τα Αντικείμενα έχουν ελάχιστη ή την ειθισμένη αξία υποκείμενη σε απαξίωση ένεκα της παράδοσης για αποθήκευση και

β. σε αποδεδειγμένη έγγραφη αναφορά τυχόν βλαβών, ζημιών ή απώλειας των Αντικειμένων κατά την παράδοσή τους από τη SPACEHERO επί της εισόδου του κτιρίου των εγκαταστάσεων της, με εξαίρεση την περίπτωση που λαμβάνει χώρα παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εκ μέρους της SPACEHERO, οπότε ως δήλωση θεωρείται η εκεί δοθείσα. Παραλαβή από τον Πελάτη χωρίς έγγραφη αναφορά ζημιάς, βλάβης ή απώλειας συνιστά ανεπιφύλακτη παραλαβή. Παραλαβή με επιφύλαξη, χωρίς έγγραφη αναφορά ζημίας ή βλάβης λογίζεται ως ανεπιφύλακτη παραλαβή. Υπογραφή Δελτίου Παράδοσης/Παραλαβής λογίζεται ως ανεπιφύλακτη παραλαβή.

5.7. ΕΥΘΥΝΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(α) Η SPACEHERO, συμπεριλαμβανομένων των βοηθών της εκπλήρωσης, δεν ευθύνεται, για οποιεσδήποτε απώλειες, ζημιές ή καταστροφές των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, εκτός αν αυτές οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια της. Η SPACEHERO δεν διατηρεί το δικαίωμα παροχής οδηγιών και υποδείξεων σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών ή εργολάβων.

(β) Οι αποθήκες που χρησιμοποιεί η SPACEHERO για την φύλαξη/ αποθήκευση των αντικειμένων διαθέτουν σύστημα πυρόσβεσης πλέον των πυροσβεστήρων.

(γ) Εκτός αν προβλέπεται ειδικώς στη Σύμβαση, η SPACEHERO δεν έχει υποχρέωση να αποθηκεύει τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ σε περιβάλλον ελεγχόμενης υγρασίας/θερμοκρασίας.

(δ) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΖΗΜΙΑΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ Η SPACEHERO ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΤΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SPACEHERO ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.  

(ε) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ευθύνεται για την καταβολή της χρέωσης ακόμη κι αν τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ καταστράφηκαν από υπαιτιότητα του.

(στ) Η SPACEHERO δεν υποχρεούται στην ασφάλιση των αποθηκευμένων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. Επίσης, η αμοιβή, εκτός αντίθετης έγγραφης ρητής συμφωνίας δεν περιλαμβάνει χρέωση για την ασφάλιση της αποθήκευσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε τη σύναψη σύμβασης ασφάλισης των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ αναλαμβάνοντας και την αντίστοιχη δαπάνη. H  SPACEHERO παρέχει περιορισμένη κάλυψη για την αποκατάσταση απώλειας ή βλάβης των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ υπό ρητά προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν θα επιλέξει κάποιο πλάνο αποκατάστασης, η SPACEHERO καλύπτει την απώλεια ή την καταστροφή σε ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ που είχαν συσκευαστεί καταλλήλως και τα οποία αλλοιώθηκαν, χαθήκαν ή κλαπήκαν όσο ήταν στην κατοχή της SPACEHERO, με μέγιστο μέχρι και 1 ευρώ ανά χιλιογραμμάριο (κιλό) συνολικά ανά χρήστη της υπηρεσίας «περιορισμένη κάλυψη». Η μη επιλογή κάλυψης αποκατάστασης ή η επιλογή συγκεκριμένης κάλυψη αποκατάστασης αποτελεί παραδοχή και αναγνώριση εκ μέρους του ΠΕΛΑΤΗ ότι η αξία των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ανέρχεται έως το ποσό που καλύπτει η περιορισμένη κάλυψη αποκατάστασης ή έως το ποσό που καλύπτει η συγκεκριμένη κάλυψη αποκατάστασης που επιλέγει ο ΠΕΛΑΤΗΣ. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να δηλώσει εγγράφως την αξία των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ κατά την παραλαβή τους από την SPACEHERO.

5.8. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΧΡΕΩΣΗ των υπηρεσιών της SPACEHERO προς τον ΠΕΛΑΤΗ διέπονται από τον ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ που είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα της SPACEHERO. Με την Προσφορά ή/και τη Σύμβαση ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται τον ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ καθώς και τον τελικό προσδιορισμό της μηνιαίας χρέωσης η οποία καθορίζεται κατά την ογκομέτρηση των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ στο χώρο. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενημερώνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τον προσδιορισμό της χρέωσης και λογίζεται ότι έχει αποδεχθεί αυτή αν δεν προβάλλει έγγραφες αντιρρήσεις προς τη SPACEHERO εντός 10 εργασίμων ημερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στη Σύμβαση. Η SPACEHERO έχει δικαίωμα οποτεδήποτε στην αναπροσαρμογή των τιμών του ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ. Η ειδοποίηση του νέου ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποστείλει η SPACEHERO στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ λογίζεται ότι έχει αποδεχθεί τον νέο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ αν δεν προβάλλει έγγραφες αντιρρήσεις προς τη SPACEHERO εντός 10 εργασίμων ημερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στη Σύμβαση ή αν καταβάλλει τουλάχιστον άπαξ το ποσό της νέας χρέωσης.

5.9. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να εξυπηρετεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς  τη SPACEHERΟ, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Όλες οι οφειλές που δεν εξοφλούνται έγκαιρα, σύμφωνα με τη Σύμβαση και τους παρόντες όρους, υποβάλλονται σε επιβάρυνση του νόμιμου τόκου υπερημερίας, χωρίς καμία άλλη όχληση του ΠΕΛΑΤΗ. Η οφειλή τακτοποιείται οπωσδήποτε στο σύνολό της πριν την οριστική απομάκρυνση των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ από τις αποθήκες της SPACEHERO. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΠΕΛΑΤΗ, η SPACEHERO δικαιούται να μην παραδώσει τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ στον ΠΕΛΑΤΗ, μέχρι την οριστική τακτοποίηση της οφειλής. Σε περίπτωση παρατεταμένης και συνεχώς αυξανόμενης οφειλής του ΠΕΛΑΤΗ προς τη SPACEHERO με καθυστέρηση άνω των εξήντα (60) ημερών, η SPACEHERO εξουσιοδοτείται με το παρόν από τον ΠΕΛΑΤΗ ρητά και ανεπιφύλακτα με εντολή ανέκκλητη, ακόμα και στις περιπτώσεις των άρθρων 224 και 726 ΑΚ, να εκποιήσει τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ του ΠΕΛΑΤΗ με οποιονδήποτε κατά την ανέλεγκτη κρίση της τρόπο και με το προϊόν της εκποίησης να καλύψει την οφειλή. Στην οφειλή προστίθεται οποιοδήποτε κόστος πηγάζει από τις ενέργειες της εκποίησης (διοικητικό, διαφημιστικό κ.λ.π.). Τυχόν υπόλοιπο μετά την κάλυψη της οφειλής επιστρέφεται στον ΠΕΛΑΤΗ. Σε περίπτωση μη κάλυψης της οφειλής από το προϊόν της εκποίησης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ εξακολουθεί να ευθύνεται για την εναπομείνασα διαφορά. Η SPACEHERO διατηρεί το δικαίωμα αντί της εκποίησης να επιδιώξει την ικανοποίησή της από άλλα περιουσιακά στοιχεία του ΠΕΛΑΤΗ. H SPACEHERO διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση υπερημερίας του ΠΕΛΑΤΗ να διαβιβάσει τα στοιχεία επικοινωνίας του σε εταιρία ενημέρωσης οφειλετών καθώς και να αναθέσει/εκχωρήσει την απαίτησή της σε εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων ή/και δικηγόρο για την εκκίνηση διαδικασίας είσπραξης.

5.10. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση κάποιου δικαιώματος της SPACEHERO, που απορρέει από τους παρόντες όρους, δεν συνιστά σιωπηρή παραίτηση ή αποδυνάμωση αυτού, ούτε απαλλαγή του ΠΕΛΑΤΗ από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του. Η SPACEHERO, σε κάθε περίπτωση, δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματά της οποτεδήποτε, είτε αθροιστικά είτε τμηματικά. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος ήθελε κριθεί άκυρος, παράνομος και μη ενεργός, η ισχύς, η νομιμότητα και επιβολή των υπολοίπων όρων σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζεται ή βλάπτεται.

5.11. ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δηλώνει και εγγυάται ότι είτε είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης ή/και κάτοχος των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, τα οποία δεν υπόκεινται σε κανενός είδους δέσμευση, μεσεγγύηση, ενέχυρο ή κατάσχεση από τρίτους. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ευθύνεται προς αποκατάσταση κάθε ζημίας της SPACEHERO εκ της ανακρίβειας της ανωτέρω δήλωσης του.

5.12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται η ενημέρωση και ειδοποίησή του όπως ενδεικτικά η αποστολή παραστατικών ή και σημειωμάτων πληρωμής, οχλήσεις κτλ να πραγματοποιούνται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει. Η μη προβολή εγγράφων αντιρρήσεων εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της ηλεκτρονικής ενημέρωσης ή/και ειδοποίησης συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή. Σε περίπτωση που δεν δηλώσει νέα διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας ως διεύθυνση λογίζεται η διεύθυνση που έχει αναγράψει στη Σύμβαση.

5.13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Άπαντες οι παρόντες θεωρούνται ουσιώδεις και τροποποιούνται μόνον εγγράφως, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου περί τούτου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου συμπεριλαμβανομένου. Για κάθε διαφορά που αναφύεται εκ της παρούσας, ακόμα κι αν αφορά την υπόσταση και το κύρος αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δηλώνει ότι ανέγνωσε και αποδέχθηκε άπαντες του όρους της παρούσης.